بارگزاری اسناد مناقصه
مشخصات(Required)
شماره های شناسایی(Required)
نشانی(Required)
Accepted file types: pdf, Max. file size: 40 MB.
Accepted file types: pdf, Max. file size: 40 MB.
Accepted file types: pdf, Max. file size: 40 MB.
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: pdf, Max. file size: 40 MB.
    اسکن فایل های شماره 1 تا 10 مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه به صورت خوانا در قالب فایل pdf در این قسمت پیوست گردد.
    این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .