نام پروژه:

طراحی و ایجاد شبکه ملی سیگنال رسانی به فرستنده های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

گستره پروژه:

کل کشور

معرفی پروژه:

سيگنال رساني شامل اجرای  207 لينک راديويي در کل کشور

قرار گرفتن 45% جامعه تحت پوشش  سیگنالینگ صدا و سیما که قبلاً فاقد برخورداری این امکان بوده اند

قطع وابستگی به ماهواره جهت انتقال سیگنال های رادیویی و تلویزیونی به ایستگاه های فرستنده

ایجاد بستر مستقل و پرظرفیت جهت سیگنال رسانی از تهران به مراکز استانی و فرستنده های رادیویی  و تلویزیونی و بالعکس.

اهداف پروژه:

سیگنال رسانی به فرستنده های تلوزیونی و رادیویی به صورت مستقل از ماهواره.

ایجاد بستر مستقل و پر ظرفیت جهت سیگنال رسانی به مراکز  و فرستنده های تلوزیونی و رادیویی.

نمونه کارهای مشابه