نام پروژه:

طراحی، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازي سیستم اسکادا گاز تهران

گستره پروژه:

کل کشور

معرفی پروژه:

پروژه ﺷﺎﻣﻞ 500  اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﺎدا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﮔﺎز اﯾﺴﺘﮕﺎه و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺠﺎور را از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﺎدا ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ، ﻗﻄﻊ و ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ را در ﻫﻮا ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﺪ، وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾــﻊ ﮔﺎز و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداره ﮔﺎز ﺑﺎ اﺳﺘــﻔﺎده از 17 ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺮا در ﭘﺮوژه ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.

اهداف و دستاوردهای پروژه:

 • مقاوم سازی شبکه توزیع گاز تهران در مقابل زلزله
 • بهینه سازی بهره برداری و کنترل ایستگاههای مربوطه
 • تجزیه و تحلیل دینامیک شبکه توزیع گاز
 • شرکت گاز استان تهران در فرایند پروژه ای که به موازات این پروژه قرار دارد، در 150 ایستگاه از این 500 ایستگاه ، دستگاه شتاب نگار نصب مینماید. که در صورت وقوع زلزله گاز ایستگاه و ایستگاه های مجاور را از طریق ارسال فرمان به سیستم اسکادا یا فرمان مستقیم به شیر، قطع و گاز موجود در لوله را در هوا تخلیه می کند تا از خطر آتش سوزی بکاهد. تمامی ایستگاه ها به سیستم جمع آوری اطلاعات (RTU)، سیسیتم مخابراتی ، سیستم تامین تغذیه و ابزار دقیق مناسب جهت اندازگیری دما و فشار ورودی و خروجی ایستگاه مجهز می شوند.
 • وظیفه اصلی این سیستم مراقبت از کل شبکه توزیع گاز و ساختمان های اداره گاز می باشد.

خدمات مهندسی: بازبینی طرح و طراحی تفضیلی

تامین کالا و تجهیزات:

 • تجهیزات مراکز کنترل اصلی
 • تجهیزات مراکز کنترل فرعی
 • تجهیزات ایستگاه ها
 • تجهیزات جانبی مراکز کنترل اصلی و فرعی
 • تجهیزات ابزار دقیق

ساخت، نصب و راه اندازی:

 • مراکز کنترل اصلی
 • مراکز کنترل میانی
 • ایستگاه ها
 • تجهیزات مخابرات و شبکه
 • آموزش
 • موارد عمومی

نمونه کارهای مشابه