متأسفانه خریدشما با مشکل مواجه شد. در صورتی که طی ۷۲ ساعت آینده مبلغ واریزی شما به حسابتان مرجوع نگردید، با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.