زارع پور: گزارش دولت قبل درباره توسعه اینترنت در ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار دروغ بود

به گزارش هلدینگ ICT - وزیر ارتباطات: اخلاق من تخریب گذشته نیست، کار خوب را باید گفت و انتقاد را باید گذاشت برای جلسات خصوصی؛ اما چون دو...